Bệnh viện da liễu tỉnh Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi

Thứ năm, 11/08/2022, 19:45
  • Địa chỉ: 229 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
  • Điện thoại: (0258) 3 832.252 Fax: (0258) 3 832.252
  • Thời gian Làm việc: Từ thứ 2 - 7
⁘ Ban giám đốc

TIỂU SỬ TÓM TẮT VÀ NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN 

1. Tóm tắt tiểu sử: 

Giám đốc Bệnh viện: 

Họ và tên khai sinh: Huỳnh Trần Tuấn Huy 

Ngày, tháng, năm sinh: 20/7/1970 

Nơi sinh: xã Diên Thủy, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

Quê quán: xã Diên Thủy, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

Chỗ ở hiện nay: 60 Trần Phú, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa I Da liễu 

Chức vụ: Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện 

Số điện thoai: 0979.105.095 

2. Quyền hạn, trách nhiệm của Giám đốc Bệnh viện: 

-  Giám đốc phụ trách Bệnh viện quản lý điều hành toàn diện hoạt động của Bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Sở Y tế, UBND tỉnh và Bộ Y tế trong việc chỉ đạo, quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện và trực tiếp giải quyết các công việc sau: 

a) Chỉ đạo, điều hành Bệnh viện thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của Quyết định số 2082/1998/QĐ-UB ngày 30 tháng 7 năm 1998 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn tổ chức Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa và các văn bản pháp luật có liên quan. 

b) Phân công công việc cho các Lãnh đạo khoa, phòng trực thuộc giải quyết một số công việc của Bệnh viện, lĩnh vực quản lý nhà nước. 

- Phạm vi giải quyết công việc của Giám đốc Bệnh viện 

a) Những công việc thuộc thẩm quyền theo quy định. 

b) Trực tiếp giải quyết một số việc tuy đã giao cho Lãnh đạo khoa, phòng trực thuộc, nhưng do thấy cần thiết vì nội dung vấn đề cấp bách hoặc quan trọng. 

c) Trong trường hợp Giám đốc  Bệnh viện đi công tác thì sẽ ủy quyền (bằng văn bản) cho Lãnh đạo khoa, phòng trực thuộc giải quyết những công việc mang tính cấp bách liên quan đến hoạt động Bệnh viện theo quy định. 

⁘ Đội ngũ y bác sĩ

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy - Giám đốc

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy

Giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ - Phó giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ

Phó giám đốc

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc - Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc

Bác sĩ Da Liễu

Nguyễn Thị Anh Vân - Phó khoa xét nghiệm

Nguyễn Thị Anh Vân

Phó khoa xét nghiệm

⁘ Liên kết cơ quan & ban ngành