Bệnh viện da liễu tỉnh Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi

Thứ năm, 11/08/2022, 20:42
  • Địa chỉ: 229 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
  • Điện thoại: (0258) 3 832.252 Fax: (0258) 3 832.252
  • Thời gian Làm việc: Từ thứ 2 - 7
⁘ Phòng KH tổng hợp

I. CHỨC NĂNG:
Phòng Kế hoạch Tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:
- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng;
- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện;
- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.
II. NHIỆM VỤ:
1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.
3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các nhân viên trong bệnh viện. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho sinh viên.
4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.
5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện.
6. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.
8. Phối hợp với phòng HCQT-TCCB đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo đúng quy định.
9. Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.
10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.
12. Phối hợp với phòng HCQT-TCCB chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.
III. TỔ CHỨC:
1. Các bộ phận:
- Khám bệnh, chữa bệnh;
- Nghiên cứu khoa học;
- Đào tạo cán bộ về chuyên môn;
- Hợp tác quốc tế;
- Báo cáo, thống kê;
- Lưu trữ hồ sơ bệnh án.
2. Lãnh đạo:
- 01 Trưởng phòng;
- 01 phó trưởng phòng.

⁘ Đội ngũ y bác sĩ

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy - Giám đốc

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy

Giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ - Phó giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ

Phó giám đốc

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc - Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc

Bác sĩ Da Liễu

Nguyễn Thị Anh Vân - Phó khoa xét nghiệm

Nguyễn Thị Anh Vân

Phó khoa xét nghiệm

⁘ Liên kết cơ quan & ban ngành